1. uppskjuta

  upp`skjuta verb uppsköt uppskjutit uppskjuten uppskjutna, pres. uppskjuter ORDLED: upp--skjut-er SUBST.: uppskjutande, uppskjutning
  Svensk ordbok
 2. försiktighetsprincipen

  försiktighetsprincipen, modell för offentligt beslutsfattande i situationer då en potentiell miljö- eller hälsorisk anses påvisad men då tillgänglig vetenskaplig kunskap är otillräcklig för en säker slutsats angående riskens existens eller storleksordning.
 3. Karl X Gustav

  Karl X Gustav, Carl X Gustaf, född 8 november 1622, död 13 februari 1660, kung av Sverige från 1654, son till pfalzgreven Johan Kasimir och Karl IX:s dotter Katarina.
 4. remis

  remis, i jordbrukslandskapet anlagd viltskyddsplantering.
 5. prokrastinera

  prokrastinera, uppskjuta till morgondagen, en annan dag eller en senare tidpunkt; fördröja.
 6. häckning

  häckning, hela den process som omfattar fåglars fortplantning.
 7. baptism

  baptism, internationell protestantisk samfunds- och församlingsrörelse.
 8. begravning

  begravning, i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt omhänderta en avliden samt de därmed förknippade riterna.
 9. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 10. korsriddare

  korsriddare, benämning på riddare som deltog i eller genom löfte avsåg att delta i korståg; jämför korsfarare.