1. uracil

  uracil är en kvävebas som finns i bland annat RNA.
 2. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 3. kvävebaser

  kvävebaser, benämning på organiska föreningar som innehåller en eller flera basiska kväveatomer.
 4. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 5. RNA

  RNA, ribonukleinsyra, komplicerad makromolekyl som styr proteinsyntesen i cellerna.
 6. uracilnukleotider

  uracilnukleotider, kemiska föreningar som består av nukleosiden uridin till vilken ett eller flera fosfater bundits.
 7. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 8. komplementaritet

  komplementaritet, inom cellbiologin att de kvävebaser som ingår i DNA och RNA har molekylstrukturer som begränsar vilka andra kvävebaser de kan binda till.
 9. RNA-polymeras

  RNA-polymeras är ett enzym som katalyserar bildningen av RNA i den process som kallas transkription.
 10. baspar

  baspar är par av kvävebaser i nukleinsyrorna DNA och RNA.