1. semester

  semester, arbetstagares årliga, av arbetsgivaren betalda ledighet för rekreation.
 2. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 3. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 4. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.

 5. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 6. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 7. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 8. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.
 9. stamcell

  stamcell, omogen cell som genom delningar ger upphov till mer mogna (mer differentierade) celler samt till fler stamceller, så att antalet stamceller i organismen bibehålls.
 10. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.