1. valsystem

  valsystem, övergripande utformning av ett lands representationssystem på nationell och subnationell nivå.

 2. vals

  vals, pardans i 3/4-takt med ursprung i den österrikiska dansen ländler.

 3. valsedel

  valsedel, blankett med uppgift om parti och kandidater vid allmänna val, i regel kostnadsfritt tillhandahållen av den centrala valmyndigheten.

 4. valsning

  valsning, bearbetningsprocess där ämnet deformeras plastiskt mellan två roterande cylindrar, valsar.

 5. proportionella val

  proportionella val, valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

 6. valskvarn

  valskvarn, kvarn i vilken malningen sker i valsstolar.
 7. val

  val, process då röstberättigade invånare utser representanter i riksdag och kommunala församlingar efter offentligrättslig reglering.

 8. vals

  vals, i tekniska sammanhang en roterande cylinder av t.ex. stål, trä, gummi eller keramiskt material.
 9. valspråk

  valspråk, ett ord, en ordförbindelse, en sats eller en mening som i förtätad form uttrycker en persons eller en institutions strävan eller ideal.
 10. valar

  valar är däggdjur som lever hela sitt liv i vatten och som är anpassade till att leva så.