1. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 2. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 3. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 4. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 5. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 6. medvetande

  medvetande. Medvetandebegreppet, och besläktade begrepp som medvetenhet, det omedvetna etc., har alltid varit centrala för såväl religion och filosofi som för psykologi och psykiatri.
 7. realism

  realism betyder att vara medveten om verkligheten.
 8. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 9. metakognition

  metakognition, medvetenhet om eller förståelse av den kunskap man har, en förståelse som kan komma till uttryck antingen genom effektiv användning av kunskapen eller genom förmåga att verbalt beskriva den.
 10. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).