1. organism

  organism är en encellig eller flercellig levande varelse.

 2. varat

  varat, inom filosofin det som är, i motsats till det som inte är.
 3. triangelhandeln

  triangelhandeln, trekantshandeln, benämning på ett under 1600- och 1700-talen av de europeiska handelsmetropolerna kontrollerat utbytessystem i flera led med syfte att erhålla råvaror från kolonierna.
 4. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 5. genteknik

  genteknik innebär att man förändrar arvsanlagen (generna) hos bakterier, växter och andra organismer, till exempel genom att flytta en gen från ett djur till en växt.

 6. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 7. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 8. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 9. förbränning

  förbränning innebär att något brännbart ämne (ett bränsle) förenar sig med syre.

 10. urcell

  urcell är den första tänkbara typen av cell.