1. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 2. talibaner

  talibaner, islamistisk rörelse i Afghanistan och Pakistan.

 3. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 4. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 5. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 6. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 7. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 8. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.

 9. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 10. kemisk förening

  kemisk förening, ämne bestående av två eller flera grundämnens atomer bundna till varandra.