1. verksamhetsområde

  ver`ksamhetsområde subst. ~t ~n ORDLED: verk-sam-hets--om-råd-et
  Svensk ordbok
 2. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 3. salt

  salt, i dagligt tal detsamma som natriumklorid, NaCl.
 4. bioteknik

  bioteknik, det tekniska utnyttjandet av celler och cellbeståndsdelar för att framställa eller modifiera produkter som används inom samhällssektorer som hälsovård, livsmedelshantering och jordbruk.
 5. Regeringskansliet

  Regeringskansliet, i dagligt tal ofta Kanslihuset, regeringens stabsorgan som biträder vid planering och samordning av regeringspolitiken samt bereder regeringsärendena.

 6. metodologi

  metodologi (nylat. methodologia, av latin methodus ’planmässigt eller vetenskapligt förfarande’, ’metod’, av likabetydande grekiska methodos, se vidare metodik, och - logia ’-lära’, ’-vetenskap’, av logos ’ord’), i vid mening läran om metoder, dvs. om planmässiga tillvägagångssätt, vid olika mänskliga förehavanden.
 7. Europarådet

  Europarådet, europeisk mellanstatlig samarbetsorganisation, bildad 5 maj 1949 för att ”åstadkomma en närmare förening mellan medlemmarna, för att trygga och realisera deras gemensamma ideal och principer och att främja deras ekonomiska och sociala utveckling” (rådsstadgan, artikel 1). (Europarådet är ej att förväxla med Europeiska rådet eller Europeiska unionens råd.)
 8. sedvanerätt

  sedvanerätt är regler som ska följas trots att de inte är skrivna i lagar.
 9. ideell organisation

  ideell organisation, sammanslutning som har till uppgift att främja medlemmarnas gemensamma ideella strävanden och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska intressen.
 10. Hermes

  Hermes, grekisk gud med flera verksamhetsfält.