1. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.
 2. veto

  veto, myndighets- eller folkvalt organs rätt att helt (absolut veto) eller för viss tid (suspensivt veto) stoppa annan myndighets beslut.
 3. integralkalkyl

  integralkalkyl, räkning med integraler.
 4. tro och vetande

  tro och vetande, sammanställning av två begrepp som står för två olika typer av övertygelse eller kunskapsmässig attityd och som ofta åberopas i diskussionen av den religiösa övertygelsens natur och rimlighet.
 5. sverigefinnar

  sverigefinnar kallas människor som bor i Sverige och har finska som modersmål.

 6. vetenskap och beprövad erfarenhet

  vetenskap och beprövad erfarenhet, term som är officiellt giltig inom hälso- och sjukvården och som används även inom andra samhällssektorer.
 7. intervallskala

  intervallskala, en skala i vilken avstånden mellan olika skalvärden är lika stora genom hela skalan men där en absolut nollpunkt saknas.
 8. global uppvärmning

  global uppvärmning kallar man den ökning av medeltemperaturen på jordytan som skett sedan slutet av 1800-talet.

 9. tornedalingar

  tornedalingar är den befolkning som talar finska och lever i Torne älvs breda dalgång i Lappland och Norrbotten.

 10. integritet

  integritet, helgjutenhet, vilket innebär att veta sitt mål och kunna handla efter sin övertygelse och stå emot påtryckningar.