1. Psalmer och visor

  Psalmer och visor, försökshäften som 1976 och 1982 gavs ut av 1969 års psalmkommitté.
 2. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 3. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 4. Black Lives Matter

  Black Lives Matter, global opinionsrörelse med ursprung i USA vars syfte är att synliggöra polisvåld och rasism.

 5. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 6. blomflugor

  blomflugor, Syrphidae, familj i insektsordningen tvåvingar.

 7. visa

  visa, strofisk dikt med tillhörande melodi där i regel både text och musik har en tämligen okonstlad karaktär; länge dominerande var folkvisans olika kategorier.
 8. buddhism

  buddhism är en religion som har grundats av bland andra buddhan Shakyamuni som kallas Buddha.
 9. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 10. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.