1. ymp

  ymp, ympkvist, det skott av en oftast vedartad växt som genom ympning fås att växa fast på en annan, vanligen närbesläktad växt.
 2. ymp

  ymp subst. ~en ~ar ORDLED: ymp-en
  Svensk ordbok
 3. ympkvist

  ympkvist, detsamma som ymp.
 4. ymphybrid

  ymphybrid, ympbastard, hybrid mellan en ymp och en grundstam som har påståtts uppkomma genom att celler från båda smält ihop vid ympstället; existensen av sådana hybrider är inte bevisad.
 5. ympning

  ympning, inokulation, inom medicinen medvetet eller omedvetet införande av ett sjukdomsframkallande ämne, oftast mikroorganismer, i kroppen.
 6. ympning

  ympning, metod att på ett träd inplacera kvistar av en eller flera andra växtsorter, mestadels av fruktträd.
 7. ympning

  ympning, inokulation, metod inom mikrobiologin att till ett substrat föra ett litet antal levande mikroorganismer, som kan tillväxa i substratet.
 8. ympning

  ympning, inom kemin en metod att häva kristallisationshämning (t.ex. övermättning eller underkylning av en flytande fas) genom att till en sådan lösning eller smälta föra partiklar av den fas som skall kristalliseras.
 9. ympjord

  ympjord, vanligen jord innehållande baljväxtbakterier vilken främst tillförs mark som är avsedd för odling av ärtväxter.
 10. ympvax

  ympvax, ämne som används för att förhindra avdunstning från sårytor, t.ex. vid ympning av vedartade växter.