1. ymp

  ymp, ympkvist, det skott av en oftast vedartad växt som genom ympning fås att växa fast på en annan, vanligen närbesläktad växt.
 2. ymp

  ymp subst. ~en ~ar ORDLED: ymp-en
  Svensk ordbok
 3. ympa

  ym`pa verb ~de ~t ORDLED: ymp-ar SUBST.: ympande, ympning
  Svensk ordbok
 4. ympkvist

  ympkvist, detsamma som ymp.
 5. ymphybrid

  ymphybrid, ympbastard, hybrid mellan en ymp och en grundstam som har påståtts uppkomma genom att celler från båda smält ihop vid ympstället; existensen av sådana hybrider är inte bevisad.
 6. vinsläktet

  vinsläktet, Vitis, släkte vinväxter med cirka 65 arter buskar som klättrar med skottklängen.

 7. ympning

  ympning, inokulation, inom medicinen medvetet eller omedvetet införande av ett sjukdomsframkallande ämne, oftast mikroorganismer, i kroppen.
 8. inkubering

  inkubering, förvaring av en blandning av kemiskt eller biologiskt material vid bestämda fysikaliska betingelser (temperatur, luftfuktighet etc.) under en viss tidrymd.
 9. elitträd

  elitträd, träd vilkas avkommor visat att de är bärare av värdefulla arvsanlag.
 10. ympning

  ympning, metod att på ett träd inplacera kvistar av en eller flera andra växtsorter, mestadels av fruktträd.