1. yrke

  yrke, ofta men inte alltid detsamma som profession.
 2. yrkande

  yrkande, processrättslig benämning på parts begäran att en domstol ska avkunna en dom med ett visst innehåll, exempelvis att svaranden ska förpliktas att betala ett skadestånd, eller fatta ett beslut avseende handläggningen, exempelvis att bevilja uppskov.
 3. alternativt yrkande

  alternativt yrkande,, alternativyrkande, juridisk term för ett yrkande (en framställning) i andra hand av en part i en rättegång.
 4. profession

  profession, i allmänt språkbruk detsamma som yrke; i samhällsvetenskaplig terminologi ofta snävare definierat som yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad.
 5. Jean-Jacques Rousseau

  Rousseau, Jean-Jacques, född 28 juni 1712, död 2 juli 1778, schweizisk-fransk författare och politisk filosof.
 6. kastväsen

  kastväsen, indiskt system för social struktur och rangordning av grupper.
 7. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 8. psykisk störning

  psykisk störning, tillstånd av psykisk ohälsa som drabbar personligheten, känslolivet och kognitionen (hjärnans förmåga att tänka och korrekt tolka sinnesintryck) och som orsakar lidande och funktionsnedsättning.

 9. yrkande

  yrkande, sammanträdesteknisk term som innebär att man kräver eller påfordrar något, i praktiken avger ett förslag till beslut.
 10. status

  status, inom sociologin benämning på en persons ställning i en grupp eller gruppens ställning i samhället.