1. yttersta dagen

  yttersta dagen, yttersta domen, den tidpunkt då man förväntar sig att historien nått sitt slut och att Gud skall döma världen, se domens dag.

 2. ytterst

  ytt´erst adv., superl.
  Svensk ordbok
 3. yttersta

  ytt´ersta adj., superl. ORDLED: ytter-sta
  Svensk ordbok
 4. källkritik

  källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer allmänt, exempelvis av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom inom journalistiken.

 5. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 6. semantik

  semantik, studiet av språkliga uttrycks betydelse eller mening.
 7. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 8. kunskapsteori

  kunskapsteori, epistemologi, en huvudgren av filosofin som studerar grundläggande frågor om framför allt kunskapens natur, objekt och källor, t.ex.: Vad är kunskap? Vad kan vi ha kunskap om, en objektiv yttervärld eller bara våra egna upplevelser? Vad vilar vår kunskap ytterst på, sinnena eller förnuftet?
 9. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.
 10. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.