1. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 2. yttrandefrihetsgrundlagen

  yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, en särskild grundlag till skydd för yttrandefriheten i bl.a. radio, television, filmer, videogram och ljudupptagningar samt för webbplatser på internet.

 3. yttrandefrihetsbrott

  yttrandefrihetsbrott, missbruk av yttrandefriheten i bl.a. TV- och radioprogram, film, videogram eller ljudupptagning enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), som väsentligen bygger på reglerna om tryckfrihetsbrott i tryckfrihetsförordningen (TF).
 4. yttrande

  yttrande, i sammanträdesteknisk mening ett ställningstagande inför fattande av beslut från annan berörd instans än den som fattar beslutet.
 5. yttranderätt

  yttranderätt, som sammanträdesteknisk term rätt att yttra sig vid ett möte, sammanträde eller dylikt.
 6. en

  en är en barrväxt som växer antingen som en buske eller som ett träd.

 7. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 8. särskilt yttrande

  särskilt yttrande, anmärkning till protokoll för sammanträde med offentligt organ eller offentlig utredning, varvid ledamot eller expert anför avvikande mening beträffande motivering eller särskild omständighet utan att reservera sig mot själva beslutet.
 9. yttra

  ytt`ra verb ~de ~t ORDLED: yttr-ar SUBST.: yttrande
  Svensk ordbok
 10. yttre befruktning

  yttre befruktning, befruktning som sker utanför honans kropp, i det omgivande vattnet.