1. gen

  gen är det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor.

 2. genus

  genus är ett annat ord för människors sociala kön.

 3. genetik

  genetik är läran om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomma, och om hur gener och kromosomer är uppbyggda och fungerar.

 4. genteknik

  genteknik innebär att man förändrar arvsanlagen (generna) hos bakterier, växter och andra organismer, till exempel genom att flytta en gen från ett djur till en växt.

 5. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism är en levande varelse som i sitt DNA har fått en eller flera främmande gener med hjälp av genteknik.
 6. generator

  generator är en apparat som omvandlar mekanisk rörelseenergi till elektrisk energi (elektrisk ström, el).

 7. genom

  genom är den totala mängden DNA som finns hos en levande organism.
 8. genetisk variation

  genetisk variation är ett mått på hur många varianter av en viss gen som finns i en population.
 9. genetiska koden

  genetiska koden är den regel som bestämmer hur informationen i en gen ska användas när en cell ska bilda ett protein.
 10. genotyp

  genotyp är en individs arvsmassa ( genom).