1. gen

  gen är det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor.

 2. genteknik

  genteknik innebär att man förändrar arvsanlagen (generna) hos bakterier, växter och andra organismer, till exempel genom att flytta en gen från ett djur till en växt.

 3. allel

  allel är en variant av en gen (ett arvsanlag).

 4. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 5. proteiner

  proteiner är stora molekyler som är av avgörande betydelse för allt liv.

 6. kromosom

  kromosom är en struktur som finns i celler och som innehåller arvsmassa, alltså gener.

 7. genetik

  genetik är läran om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomma, och om hur gener och kromosomer är uppbyggda och fungerar.

 8. arvsanlag

  arvsanlag är detsamma som gen.
 9. dominant

  dominant är ett ord som beskriver en variant av en gen (en allel) som bara behöver finnas på en av kromosomerna i ett kromosompar för att komma till uttryck.
 10. transkription

  transkription är när mRNA bildas som en spegelbild av en gen.