1. äldreomsorg

  äldreomsorg, tidigare åldringsvård, den del av den kommunala socialtjänsten som tillhandahåller bostad, vård eller annan service till äldre personer.
 2. nationell minoritet

  nationell minoritet, en grupp med uttalad samhörighet som till antalet har en icke dominerande ställning i samhället i förhållande till resten av befolkningen.
 3. psykiatrireformen

  psykiatrireformen, även kallad psykädelreformen i analogi med ädelreformen för äldreomsorgerna, innebär att kommunerna från 1994 fått ett utökat ansvar för personer med psykiska funktionshinder.
 4. socialtjänst

  socialtjänst, social verksamhet i kommunal regi enligt socialtjänstlagen.

 5. äldrevård

  äldrevård, se äldreomsorg.
 6. omsorg

  omsorg, i samband med lagstiftning i slutet av 1960-talet term för samhällets särskilda insatser till stöd för personer med begåvningsmässiga funktionshinder (utvecklingsstörning).
 7. feriearbete

  feriearbete, tidsbegränsad anställning som i huvudsak utförs av studerande under pågående utbildning.

 8. åldringsvård

  åldringsvård, tidigare använd benämning på äldreomsorg.
 9. social service

  social service, den del av socialtjänsten som inte avser människor med speciella behov utan vänder sig till större grupper, t.ex. barnomsorg och äldreomsorg.
 10. sjuksköterska

  sjuksköterska, yrkesgrupp som har det primära ansvaret för planering och ledning, genomförande och utvärdering av det kliniska omvårdnadsarbetet, arbetar med preventiva och hälsofrämjande verksamheter, förmedlar kunskap och undervisar patienter, anhöriga, medarbetare och studerande.