1. adjektiv

  adjektiv, ordklass med användning som attribut (en stor gran) och predikativ (granen är stor).
 2. moral

  moral, uppfattning om rätt och orätt.
 3. ordklass

  ordklass, grupp av ord med likartade morfologiska och syntaktiska egenskaper.
 4. fossil

  fossil, petrifikat, förstening, lämning eller avtryck av en organism (eller spår av dess verksamhet, spårfossil) som begravts och bevarats genom naturens försorg.
 5. pronomen

  pronomen, traditionell ordklass som visserligen avtecknar sig rätt tydligt mot andra ordklasser men vars undergrupper annars inte har så mycket gemensamt.
 6. preposition

  preposition, oböjligt formord som konstrueras med en efterföljande rektion (t.ex. en nominalfras eller en nominal bisats): Jag tänker min bror; jag tänker att det regnar; vi gick ut trots regnet; vi gick ut trots att det regnade.
 7. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 8. adverb

  adverb, ordklass använd framför allt som adverbial.
 9. valens

  valens, grammatisk term för ett verbs, adjektivs eller substantivs egenskap att förutsätta andra satsled med en viss form, en viss syntaktisk funktion samt en viss betydelse.
 10. genus

  genus, grammatisk kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga egenskaper hos de företeelser som man talade om, framför allt skillnaderna levande–icke levande och manligt–kvinnligt.