1. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 2. producent

  producent, tillverkare. Inom biologin en organism som bygger upp organiska ämnen vilka kan tjäna som näring åt en konsument.
 3. aerosol

  aerosol, system av finfördelade fasta eller flytande partiklar i gas, vanligen luft.
 4. reproducerbarhet

  reproducerbarhet, inom statistiken beskrivning av den inbördes överensstämmelsen mellan resultat vid upprepade mätningar av samma storhetsvärde utförda av olika observatörer med olika exemplar av mätinstrument av samma typ; jämför precision och repeterbarhet.
 5. fysik

  fysik, ursprungligen benämningen på all naturvetenskap.
 6. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 7. fotogen

  fotogen, petroleumprodukt, med kokpunkt i intervallet 150–300 °C, framställd genom raffinering (huvudsakligen destillation) av råolja.
 8. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).

 9. NMR

  NMR, nuclear magnetic resonance, kärnmagnetisk resonans, kärnspinnresonans, selektiv absorption av radiovågor genom vissa atomkärnor i ett magnetiskt fält.
 10. förbränningsmotor

  förbränningsmotor, arbetsmaskin inom gruppen värmemotorer vilken genom inre förbränning av luft–bränsleblandning omvandlar värmeenergi till mekaniskt arbete.