1. analog

  analog betecknar inom tekniken en förändring som sker kontinuerligt till skillnad från en som sker stegvis (kvantiserad förändring).
 2. analog teknik

  analog teknik, utnyttjande av analoga kretsar för konstruktion av elektroniska apparater och enheter.
 3. dipol

  dipol, (elektrisk dipol), två lika stora elektriska laddningar med motsatt tecken på något avstånd från varandra.
 4. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 5. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 6. verkningsgrad

  verkningsgrad, förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system.
 7. populärkultur

  populärkultur, samlingsbegrepp som täcker flera kulturella fält, t.ex. populärlitteratur, populärmusik och populärpress.
 8. funktionalism

  funktionalism, en inriktning inom framför allt brittisk socialantropologi, europeisk etnologi och amerikansk sociologi som lägger tonvikten på analysen av de sociokulturella fenomenens funktion.
 9. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 10. protolys

  protolys, kemisk reaktion mellan en syra och en bas enligt: syra ⇄ bas + H+.