1. anjon

  anjon, negativt laddad jon som vid elektrolys av en lösning eller smälta vandrar till den positiva elektroden, anoden (jämför elektrolys).
 2. jon

  jon, laddad partikel som kan betraktas som uppkommen genom att en atom eller grupp av atomer avgivit eller upptagit en eller flera elektroner.
 3. salter

  salter, kemiska föreningar som är uppbyggda av joner.
 4. jonradie

  jonradie, verkningsradien för en atomjon i föreningar som i huvudsak hålls samman med jonbindning.
 5. mineral

  mineral, naturligt förekommande, fast, kristallin och oorganisk substans med väldefinerad kemisk sammansättning, kristallstruktur och fysikaliska egenskaper.
 6. pyruvat

  pyruvat, benämning på pyrodruvsyrans salter (eller dess anjon).
 7. elektrolyt

  elektrolyt, benämning dels på ämne eller blandning som innehåller rörliga joner och därför kan leda elektrisk ström, dels på ämne som helt eller delvis uppträder i form av joner i en lösning (elektrolytlösning).
 8. vätskebalans

  vätskebalans, salt–vattenbalans, den balans som kroppen strävar efter att hålla mellan sitt innehåll av vatten och olika oorganiska joner, framför allt natriumjoner och kloridjoner.
 9. elektrolys

  elektrolys, elektrokemiskt förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion.

 10. jonkromatografi

  jonkromatografi, benämning på jonbyteskromatografi för kemisk analys.