1. arbetslöshet

  arbetslöshet, förhållande som råder när personer kan och vill arbeta och är aktivt arbetssökande men inte finner arbete.
 2. arbetskraft

  arbetskraft, summan av antalet sysselsatta och öppet arbetslösa, dvs. de personer som har eller söker arbete.
 3. arbetsmarknadspolitik

  arbetsmarknadspolitik, sammanfattande benämning på i första hand statens åtgärder för att främja sysselsättningen, motverka arbetslösheten och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.
 4. arbetsgivare

  arbetsgivare, juridisk eller fysisk person som betalar en annan person, arbetstagaren, lön för att få visst arbete utfört.
 5. arbetsdelning

  arbetsdelning, uppdelning av arbete i skilda delar, där varje del utförs av en eller flera enskilda personer.
 6. arbetsgivaravgift

  arbetsgivaravgift, avgift som arbetsgivare betalar till staten för sina anställda.
 7. arbetsmarknad

  arbetsmarknad, den marknad där arbetsgivarna efterfrågar arbetskraft mot betalning, dvs. lön, och där individerna utbjuder arbetskraft mot erhållande av lön.
 8. arbetsminne

  arbetsminne, inom psykologin: generell beteckning för den tillfälliga lagring av information i korttidsminnet som krävs för att en person ska kunna utföra kognitiva, intellektuella, uppgifter.
 9. arbetstagarorganisation

  arbetstagarorganisation, fackförening, facklig organisation, sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar ska ta tillvara medlemmarnas intressen i förhållande till arbetsgivaren.
 10. arbetstagare

  arbetstagare, fysisk person som i ett anställningsavtal mot vederlag utför arbete åt motparten, arbetsgivaren.