1. aspekt

  aspekt, synpunkt, synvinkel, sida (av en sak); kategori hos verbet som markerar t.ex. om en handling ska ses som ett avslutat helt ( perfektiv aspekt), som pågående vid en viss tidpunkt ( progressiv aspekt) eller som något regelbundet återkommande ( habituell aspekt).
 2. aspekt

  aspekt, synpunkt, synvinkel, sida (av en sak); i astronomin beteckning för det relativa läget mellan två kroppar i solsystemet sett från jorden.
 3. brahman

  brahman, ett av de mest centrala begreppen inom indisk religion och filosofi.
 4. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.
 5. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 6. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 7. habituell aspekt

  habituell aspekt, verbkategori som karakteriserar verbhandlingen som regelbundet återkommande, se aspekt.
 8. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 9. diaspora

  diaspora kallas förhållandet att en religiös folkgrupp lever utanför sitt ursprungsområde i samhällen som domineras av en annan religion.
 10. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.