1. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 2. antiken

  antiken, benämning på tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr. i Greklands och Roms historia.
 3. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 4. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 5. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 6. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 7. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 8. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 9. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.
 10. monetarism

  monetarismriktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för prisnivån.