1. elektrofores

  elektrofores, vandring av elektriskt laddade molekyler eller partiklar genom en vätska under inverkan av ett elektriskt fält.

 2. kärnenergi

  kärnenergi, energi som frigörs vid reaktioner med atomkärnor eller vid sönderfall av atomkärnor.
 3. kärnkraft

  kärnkraft, gängse men ur fysikalisk synvinkel oegentlig benämning på kärnenergi, särskilt med avseende på produktion av el (kärnel) och värme (kärnvärme).
 4. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 5. produktionsfaktor

  produktionsfaktor, faktor, produktionsmedel, de olika resurser som behövs för att producera varor och tjänster.
 6. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 7. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 8. ekologisk nisch

  ekologisk nisch, ekologiskt grundbegrepp som avser en viss arts eller populations totala omvärldsrelationer.
 9. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.

 10. haloeffekt

  haloeffekt, psykologisk term för ett vanligt bedömningsfel som uppkommer då man efter att ha bedömt en egenskap hos eller prestation av en person positivt (eller negativt), låter detta påverka hur man bedömer personen i andra avseenden.