1. bilateral

  bilateral, tvåsidig, ömsesidig.
 2. bilateral handel

  bilateral handel, resultat av ett handelsfördrag mellan två länder.
 3. bilateralism

  bilateralism, handelspolitik som syftar till bilateral handel.
 4. bilateralsymmetri

  bilateralsymmetri innebär inom biologi och medicin att en tredimensionell kropp har ett enda symmetriplan.
 5. bilateralt clearingavtal

  bilateralt clearingavtal, avtal som ofta sluts mellan två länder i samband med bilateral handel.
 6. bilateralt monopol

  bilateralt monopol, marknadsform som kännetecknas av att det bara finns en enda säljare och en enda köpare.
 7. bilateralt avtal

  bilateralt avtal, överenskommelse mellan två stater, t.ex. ett handelsfördrag mellan Sverige och en annan stat.
 8. multilateral

  multilateral (av multi- och senlat. lateralis ’som rör sidor’, ’sido-’; jämför senlat. multilaterus ’flersidig’), flersidig, gällande flera än två parter (vanligen nationer), ofta i motsats till bilateral, tvåsidig.
 9. Chicagokonventionen

  Chicagokonventionen, Convention of International Civil Aviation, den rättsliga grunden för internationell civil luftfart.
 10. actio popularis

  actio popularis, folkrättslig term: varje enskild stats rätt att påtala eller vid internationell domstol anhängiggöra talan om folkrättsbrott.