1. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.
 2. noradrenalin

  noradrenalin, en katekolamin, en biogen amin som är den viktigaste signalsubstansen i det sympatiska nervsystemet.

 3. adrenalin

  adrenalin, engelska epinephrine, hormon som bildas i binjuremärgen under inverkan av sympatiska nervsystemet.
 4. stresshormoner

  stresshormoner, traditionell benämning på främst noradrenalin, adrenalin och kortisol, vilka frisätts från sympatiska nervterminaler, binjuremärgen respektive binjurebarken i samband med stress.
 5. binjurar

  binjurar, endokrina organ belägna vid vardera njurens övre pol.
 6. katekolaminer

  katekolaminer, benämning på de fysiologiskt viktiga ämnena adrenalin, noradrenalin och dopamin, vilka är neurotransmittorer såväl i det centrala som i det autonoma (sympatiska) nervsystemet.
 7. kolinerga receptorer

  kolinerga receptorer, de membranbundna proteinstrukturer till vilka signalsubstansen acetylkolin binder sig på mottagarcellen.
 8. neuroendokrinologi

  neuroendokrinologi, läran om samspelet mellan nervsystemet och de endokrina organen.
 9. APUD-celler

  APUD-celler, celler med förmåga att ta upp vissa aminosyror och omvandla dessa till hormonellt aktiva aminer eller polypeptider.
 10. multipel endokrin neoplasi

  multipel endokrin neoplasi, MEN, sjukdom som karakteriseras av samtidig förekomst av tumörer i flera endokrina organ.