1. bio

  bio, lokal för visning av film, se biograf.
 2. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

 3. biobränsle

  biobränsle, biodrivmedel, energiresurs som erhålls från någon typ av biomassa.
 4. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 5. biologi

  biologi, vetenskapen om de levande organismerna.

 6. bioteknik

  bioteknik, det tekniska utnyttjandet av celler och cellbeståndsdelar för att framställa eller modifiera produkter som används inom samhällssektorer som hälsovård, livsmedelshantering och jordbruk.
 7. biosfären

  biosfären, sammanfattande benämning på de delar av jorden där liv kan förekomma.

 8. bioenergi

  bioenergi, energi som erhålls direkt eller indirekt efter omvandling av olika typer av biologiskt material, biomassa.
 9. biomassa

  biomassa, vikten av all levande substans, dvs. den sammanlagda vikten av alla levande organismer, inom ett visst område.
 10. bioackumulation

  bioackumulation innebär att koncentrationen av ett visst ämne i en organism ökar genom att det upptas fortare än det kan nedbrytas, sönderfalla eller utsöndras.