1. depå

  depå, förråd, förvaringsställe; militär benämning på stödjepunkt för stridskrafter där dessa kan erhålla underhåll, reparationer m.m. och där ersättningspersonal utbildas.
 2. depå

  depå, förråd, förvaringsställe; förvaring av värdepapper för kunds räkning.
 3. depåfartyg

  depåfartyg, moderfartyg, används för förläggning av personal tillhörande stridsfartyg med begränsade utrymmen.
 4. depåbevis

  depåbevis, bevis över utländska aktier som förvaras i depå hos bank eller fondkommissionär i det land där bolaget har sitt säte.
 5. depåbehandling

  depåbehandling, teknik för läkemedelstillförsel som innebär att medlet inte behöver ges så ofta som vid sedvanlig behandling.
 6. depåbibliotek

  depåbibliotek, biblioteksmagasin för förvaring av lågfrekvent material, äldre litteratur, tidningar etc.
 7. depåfynd

  depåfynd, fynd av i marken avsiktligt deponerade föremål, vanligen från forntiden.
 8. depåjärn

  depåjärn, benämning på det järn som lagras i kroppen, väsentligen i röd benmärg, lever och mjälte, i form av ferritin (som innehåller 23 viktprocent järn) och hemosiderin (37 viktprocent järn).
 9. depåfett

  depåfett, upplagrade energirika triglycerider (neutralfetter) i kroppens fettceller.
 10. depåtablett

  depåtablett, läkemedelsberedning som utformats med avsikten att den farmakologiska effekten skall bli mer långvarig än efter intag av en tablett av vanlig typ.