1. dis

  dis, mytologiskt väsen, se diser.
 2. diskurs

  diskurs betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en sådan helhet.
 3. dis-

  dis-, latinskt prefix med betydelsen ’isär’, ’i delar’ och ’o-’, t.ex. i latin distraho ’dra isär’ och i svenska distrahera.
 4. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.
 5. diser

  diser, kvinnliga gudaväsen i fornnordisk mytologi, ursprungligen möjligen fruktbarhetsgudinnor, som blivit föremål för både offentlig och privat kult vid disablot.
 6. diskmedel

  diskmedel, kemiskt ämne som sätts till diskvattnet för att underlätta rengöring.
 7. dissociationssyndrom

  dissociationssyndrom, störning av medvetenheten som uppkommit genom dissociation.
 8. dissociation

  dissociation i psykiatrin dels förhållandet att en persons upplevelse av sin identitet är förändrad eller upphävd, dels en massiv bortträngning som leder till en sådan identitetsstörning.
 9. DIS

  DIS, förkortning för Draft International Standard, ett slutgiltigt förslag till internationell standard som ännu inte hunnit godtas som standard enligt ISO eller IEC.
 10. dis

  dis, samling av i luften svävande droppar eller partiklar, vilka sprider ljuset.