1. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 2. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

 3. högkultur

  högkultur, benämning på företrädesvis forna kulturer av civilisatorisk typ (se civilisation), som t.ex. kulturerna i Mesopotamien, det gamla Egypten, Kina och Mellanamerika.
 4. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 5. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 6. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 7. ekologisk nisch

  ekologisk nisch, ekologiskt grundbegrepp som avser en viss arts eller populations totala omvärldsrelationer.
 8. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 9. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 10. proportionella val

  proportionella val, valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.