1. energianvändning

  energianvändning, utnyttjande av el, värme eller annan energiform, se energiförsörjning.
 2. energiintensitet

  energiintensitet, graden av energianvändning, t.ex. mätt som kvoten mellan energianvändning och produktionsvärde inom en industrigren.
 3. energihushållning

  energihushållning, att genom energieffektivisering uppnå en mer ekonomisk energianvändning.
 4. oljeraffinering

  oljeraffinering, förädling av råolja och framställning av olika oljeprodukter.

 5. energiförsörjning

  energiförsörjning, energisystemens kapacitet att leverera energi i önskad omfattning och till en accepterad kostnad efter användarnas behov.
 6. energisparande

  energisparande, minskning av energianvändningen genom att avstå från tjänster och nyttigheter, t.ex. genom sänkning av inomhustemperaturen.
 7. TWh

  TWh, beteckning för terawattimme, tusen miljarder, eller biljon, (10 12) wattimmar, se Wh och watt.
 8. energibesiktning

  energibesiktning, kartläggning av var och hur energi används t.ex. i anläggningar, industriprocesser och byggnader.
 9. Energiprognosutredningen

  Energiprognosutredningen, EPU, statlig utredning inom energiområdet som tillsattes 1972 för att bedöma den svenska energianvändningens utveckling fram till sekelskiftet.
 10. Energisparkommittén

  Energisparkommittén, statligt organ som inrättades 1974 för att genomföra en energisparkampanj.