1. förväntad livslängd

  förväntad livslängd, demografisk term, se medellivslängd.
 2. förväntat antal

  förväntat antal, förväntat värde , inom statistiken mindre vanligt namn på väntevärde.
 3. förväntan–värde

  förväntan–värde (engelska expectancy–value), begrepp som används inom psykologiska teorier utgående från att människors motivation att utföra en viss handling speglar värdet hos de konsekvenser som handlingen kan förväntas leda till.
 4. matematisk förväntan

  matematisk förväntan, föråldrad statistisk term, se väntevärde.
 5. beslutsteori

  beslutsteori är olika teorier kring hur beslut fattas. De kan indelas i normativa teorier och deskriptiva teorier.
 6. kosmisk bakgrundsstrålning

  kosmisk bakgrundsstrålning, kosmiskt bakgrundsbrus, elektromagnetisk strålning från universum som inte kunnat hänföras till enskilda objekt.
 7. medellivslängd

  medellivslängd, förväntad livslängd , den genomsnittliga livslängden för nyfödda, beräknad enligt livslängdstabell.

 8. harka

  harka, fiskeredskap av ljustertyp för fångst av ål.
 9. antropocen

  antropocen, människans tidsålder, föreslagen geologisk epok vanligen avseende tidsperioden efter cirka 1800, under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem.

 10. kvantfysik

  kvantfysik, gren av fysiken som började utvecklas omkring sekelskiftet 1900 och som beskriver atomära och subatomära system – även kallade mikrokosmos (jämför atom, atomkärna).