1. flyttfåglar

  flyttfåglar, fåglar som under en del av året lämnar häckningsområdet och söker sig till ett helt annat geografiskt område.

 2. flyttblock

  flyttblock, erratiskt block, jättekast, större, isolerat löst block med ett ursprung i fast berggrund långt från fyndplatsen.
 3. flytande valutakurs

  flytande valutakurs, rörlig växelkurs, term som innebär att värdet på en valuta fastställs med hänsyn till utbud och efterfrågan på valutamarknaden.
 4. flyttning

  flyttning, migration, djurpopulationers förflyttning från ett geografiskt område till ett annat.
 5. flytande kristaller

  flytande kristaller (engelska liquid crystals), vätskekristaller, materieformer med väldefinierade ordningsstrukturer och symmetrier som i viss mening ligger mellan vätskors och kristallers.

 6. flytspänning

  flytspänning, spänning som fordras för utbildning av plastisk deformation av duktila material som metaller och plaster.
 7. flytförmåga

  flytförmåga, flytkraft , buoyancy, inom hydromekaniken förmågan hos en del av en fluid (gas eller vätska), som är lättare än sin omgivning, att stiga och hamna ovanpå eller hålla sig svävande i fluiden.
 8. flyttlasspolitik

  flyttlasspolitik, benämning, särskilt under 1960- och 1970-talen, på statsmakternas åtgärder i syfte att nå ökad geografisk rörlighet på arbetsmarknaden.
 9. flytande luft

  flytande luft, vätska som i färskt tillstånd är nästan färglös men vid lagring blir blåaktig.
 10. flytande gas

  flytande gas, en något oegentlig benämning på substans som vid normalt lufttryck och normal temperatur är i gasform men som genom nedkylning och/eller tryckhöjning kondenserats till vätska och därmed fått kraftigt reducerad volym.