1. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.
 2. genus

  genus, grammatisk kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga egenskaper hos de företeelser som man talade om, framför allt skillnaderna levande–icke levande och manligt–kvinnligt.
 3. genus

  genus, i matematiken ett tal som grovt sett räknar antalet ”hål” på en sluten yta.
 4. genusperspektiv

  genusperspektiv, uppfattning av något utifrån olika kön.
 5. genusteori

  genusteori, benämning på olika samhällsvetenskapliga teorier där manligt och kvinnligt uppfattas som sociokulturella kategorier, föränderliga i tid och rum, till skillnad från framför allt sociobiologiska förklaringsmodeller.
 6. genussystem

  genussystem, genusordning, begrepp myntat och utvecklat inom framför allt antropologi, etnologi, historia och sociologi för att beteckna den sociala struktur som rör kön och som skapar en sorts reglering av män och kvinnor i samhället och på individnivå.
 7. genusforskning

  genusforskning, forskning, ofta av tvärvetenskaplig karaktär, där genus, manligt och kvinnligt som sociokulturella konstruktioner, ställs i fokus.
 8. genushistoria

  genushistoria, forskning som studerar hur kön konstrueras ur ett historiskt och genusanalytiskt perspektiv.
 9. genuskontrakt

  genuskontrakt, begrepp inom feministisk och kvinnovetenskaplig forskning som har använts för att beskriva dels relationen mellan män och kvinnor inom familjen eller på arbetsplatsen, dels samhällets politiska reformer, vilka bygger på respektive skapar förutsättningar för, ändrar eller styr denna relation, t.ex. föräldraförsäkring, daghemsbyggande, sam- eller särbeskattning, dels den konstitutiva grund som det sociala kontraktet bygger på.
 10. genus

  genus, inom biologisk klassifikation detsamma som släkte; se hierarkiska systemet.