1. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 2. LO-TCO Biståndsnämnd

  LO-TCO Biståndsnämnd, samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingsarbete mellan LO och TCO.
 3. Världskulturmuseet

  Världskulturmuseet, Göteborg, statligt finansierat museum som ingår i Statens museer för världskultur, bildat 2004.
 4. Carl-Ulrik Schierup

  Schierup, Carl-Ulrik, född 1948 i Danmark, sociolog, professor och föreståndare för REMESO (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle) vid Linköpings universitet.
 5. internationalisering

  internationalisering, process som leder till att företeelser som tidigare varit inomnationella förflyttas till en mellan- eller överstatlig nivå.
 6. Saskia Sassen

  Sassen, Saskia, född 1949, amerikansk sociolog, professor i sociologi vid Columbia University och London School of Economics.

 7. företag

  företag, organisation där mänskliga och materiella resurser samordnas för produktion av varor och tjänster.
 8. Zygmunt Bauman

  Bauman, Zygmunt, 1925–2017, polsk sociolog.

 9. Naomi Klein

  Klein, Naomi, född 1970, kanadensisk författare och journalist.
 10. Attac

  Attac, Association pour une Taxation des Transactions Financières pour l’Aide aux Citoyens (’Föreningen för beskattning av finansiella transaktioner till medborgarnas väl’), internationell opinions- och proteströrelse.