1. jämnvarm

  jämnvarm, homoioterm, homeoterm, om djur som har förmåga att hålla jämn kroppsvärme oberoende av omgivningens temperatur, dvs. fåglar och däggdjur.
 2. jämn–jämn kärna

  jämn–jämn kärna, atomkärna bestående av ett jämnt antal protoner och ett jämnt antal neutroner.
 3. jämn korrosion

  jämn korrosion, korrosion som sker med ungefär samma hastighet över hela den exponerade ytan. Se även korrosion.
 4. jämn funktion

  jämn funktion, en matematisk funktion ƒ vars värde inte ändras när tecknet på den oberoende variabeln ändras: ƒ(− x) = ƒ( x) för alla x.
 5. jämnt tal

  jämnt tal, heltal som är delbart med 2. T.ex. är 4 och −6 jämna tal.
 6. jämställdhet

  jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

 7. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 8. Gulag

  Gulag, egentligen ryska Glavnoje upravlenije ispravitelno-trudovych lagerej, ’Huvudstyrelsen för korrektions- och arbetsläger’, beteckning för den administrativa ledningen för ett utbrett system av fång- och arbetsläger i Sovjetunionen.
 9. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 10. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).