1. Landstinget

  Landstinget, till och med 1992 namn på Ålands parlamentariska självstyrelseorgan, därefter Lagtinget.
 2. Landstinget

  Landstinget, benämning på Grönlands lagstiftande församling.
 3. Landstinget

  Landstinget , första kammaren i Danmarks riksdag 1849–1953.
 4. proportionella val

  proportionella val, valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

 5. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.

 6. utjämningsmandat

  utjämningsmandat, mandat i ett proportionellt valsystem som inte fördelas mellan partierna direkt efter utfallet i valkretsarna utan används för att åstadkomma en proportionell fördelning som så nära som möjligt överensstämmer med partiernas röstetal i hela valområdet.

 7. nämndeman

  nämndeman, juridiskt oskolad lekmannaledamot av dömande organ inom rättskipningen.

 8. länsstyrelse

  länsstyrelse, högsta civila förvaltningsmyndighet i varje län.
 9. landstingsfullmäktige

  landstingsfullmäktige, tidigare benämning på landstingets högsta beslutande organ vilket sedan 2019 kallas regionfullmäktige.

 10. ordförande

  ordförande, person som för viss tid utses att leda en förenings eller kommuns verksamhet och sammanträden.