1. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 2. klimatzon

  klimatzon, stort område med likartat klimat.
 3. rättssäkerhet

  rättssäkerhet, juridisk rättvisa.
 4. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 5. homogen

  homogen (av grekiska homogenēs, ’ av samma släkt, art’, ’besläktad’, av homo- och genos ’art’, ’slag’, ’släkt’) alltigenom lika, likartad.
 6. björk

  björk, träslaget från glasbjörk och vårtbjörk.
 7. konjunkturcykel

  konjunkturcykel, den period som det tar för ekonomin att genomgå både en högkonjunktur och en lågkonjunktur.
 8. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 9. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 10. konkurrens

  konkurrens, inom nationalekonomi den rivalitet som råder mellan aktörerna – köparna och säljarna – i en marknadsekonomi.