1. meddelarskydd

  meddelarskydd, det skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet, vilket tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ger den som vill meddela uppgifter avsedda att offentliggöras i massmedier.

 2. meddelarfrihet

  meddelarfrihet, rätt enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för envar att fritt meddela uppgifter till massmedieföretag för offentliggörande.
 3. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 4. kommunikation

  kommunikation, överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (för det senare se datakommunikation).

 5. Pablo Picasso

  Picasso, Pablo, född 25 oktober 1881, död 8 april 1973, spansk-fransk konstnär, modernismens mest mångsidige och nydanande förgrundsgestalt, verksam genom måleri, skulptur, grafik, keramik och teaterdekor.
 6. censur

  censur, förhandsgranskning av innehållet i olika kommunikationskanaler som tidningar, tidskrifter, böcker, teaterföreställningar, filmer, radio- och TV-program osv.
 7. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 8. narrativ

  narrativ, berättande, framför allt om texter som framställer händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning.
 9. geografi

  geografi betecknar dels ett allmänt kunskapsområde, dels en vetenskaplig disciplin.
 10. offentlighetsprincipen

  offentlighetsprincipen, grundläggande princip för svensk rättskipning och offentlig förvaltning.