1. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 2. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 3. organell

  organell, avgränsad, ofta membranomsluten del av en eukaryot (kärnförsedd) cell.
 4. prokaryota organismer

  prokaryota organismer, Procaryotae ( Prokaryotae), Monera, kärnlösa organismer, grupp organismer som omfattar bakterier och arkéer.
 5. endosymbiontteorin

  endosymbiontteorin, teorin att kloroplaster och andra plastider i växtceller samt mitokondrierna i djur, växter och svampar har uppstått ur endosymbionter, närmare bestämt encelliga alger, cyanobakterier och icke-fotosyntetiserande bakterier.
 6. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 7. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 8. eukaryota organismer

  eukaryota organismer, Eucaryotae, Eukaryotae, grupp organismer med kärnförsedda celler.
 9. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 10. symbios

  symbios, varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer.