1. negociant

  negociant, vinhandlare som köper in druvor eller must för att producera vin alternativt köper färdiga viner för att buteljera och sälja vinet med egen etikett.

 2. negotiabilitet

  negotiabilitet, den möjlighet som föreligger för en person som i god tro har förvärvat t.ex. ett löpande skuldebrev att erhålla en bättre rätt än överlåtaren gentemot utfärdaren av skuldebrevet, gäldenären, på grund av att att denne inte längre kan bestrida betalningsskyldighet på vissa grunder.
 3. negotiorum gestio

  negotiorum gestio, juridisk term som på svenska ofta återges med ”tjänst utan uppdrag”.
 4. Sadrak, Mesak och Abed-Nego

  Sadrak, Mesak och Abed-Nego, Shadrak, Meshak och Aved-Nego, tre fromma män som enligt Gamla Testamentet (Daniel 3) kastades i en brinnande ugn men trädde ut oskadda.
 5. Negombo

  Negombo, stad i västra Sri Lanka; för belägenhet se landskarta Sri Lanka.
 6. naturalia negotii

  naturalia negotii, uttryck som anger vad som kan anses gälla för ett avtal även om det inte uttryckligen framgår av avtalets ordalydelse eller av lagbestämmelser för avtalstypen i fråga.
 7. negation

  negation.
 8. negativ

  negativ, i fotografiska och liknande sammanhang en omvänd bild, där mörka toner ersatts av ljusa, ljusa toner av mörka och färger av sina komplementfärger.
 9. Asarjas bön

  Asarjas bön, ett av fem s.k. Tillägg till Daniel som finns i den grekiska och latinska versionen av Daniels bok.
 10. negativ

  negativ, (för)nekande; motsatt eller omvänd (i förhållande till det normala eller förväntade); ogynnsam, dålig; kritiskt inställd.