1. Osaka

  Osaka, Ōsaka, stad i Japan på ön Honshus sydkust.

 2. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 3. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).

 4. diskrimineringslagen

  diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 5. bunraku

  bunraku, en japansk, mycket avancerad form av dockteater.
 6. Higashi-Osaka

  Higashi-Osaka, Higashi-Ōsaka, stad på Honshu, Japan.

 7. japanska

  japanska, språk som talas i hela det japanska öriket, från Hokkaido i norr till Ryukyuöarna i söder, av 127 miljoner (2009).
 8. världsutställning

  världsutställning, internationell utställning där bl.a. olika länders tekniska, ekonomiska och kulturella framsteg presenteras.
 9. Kyoto

  Kyoto, japanska Kyōto, stad på mellersta Honshu, Japan; 1,5 miljoner invånare (2014).
 10. Kansallis-Osake-Pankki

  Kansallis-Osake-Pankki , KOP, finländsk affärsbank som 1995 gick samman med Föreningsbanken i Finland och bildade Merita Bank Ltd.