1. proportionella val

  proportionella val, valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

 2. utjämningsmandat

  utjämningsmandat, mandat i ett proportionellt valsystem som inte fördelas mellan partierna direkt efter utfallet i valkretsarna utan används för att åstadkomma en proportionell fördelning som så nära som möjligt överensstämmer med partiernas röstetal i hela valområdet.

 3. fyraprocentsspärren

  fyraprocentsspärren, bestämmelsen i regeringsformens 3:e kapitel att vid val till Sveriges riksdag får bara de partier som fått minst 4 procent av de avgivna rösterna delta i mandatfördelningen.

 4. jämkade uddatalsmetoden

  jämkade uddatalsmetoden, princip för mandatfördelning inom en valkrets, syftande till proportionalitet, använt i Sverige vid allmänna val sedan 1954.

 5. personval

  personval, möjlighet för väljaren att påverka valet av representant vid allmänna val.

 6. mandatfördelning

  mandatfördelning sker i flera led i parlament och kommunala församlingar (regionalt mellan partierna och inom partierna) och har samband med reglerna för valsystem, valkretsindelning med mera.

 7. Amsterdamfördraget

  Amsterdamfördraget, egentligen Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, avtal mellan Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater om förändringar i EU:s konstituerande fördrag, Unionsfördraget (Maastrichtfördraget), samt de tre gemenskapsfördragen Romfördraget (EG-fördraget), EURATOM-fördraget samt EKSG-fördraget.
 8. beslutsordning

  beslutsordning, form för hur beslut fattas.
 9. Bertil Ohlin

  Ohlin, Bertil, född 23 april 1899, död 3 augusti 1979, nationalekonom och politiker (folkpartist), professor vid Köpenhamns universitet 1924–29 och vid Handelshögskolan i Stockholm 1929–65, statsråd 1944–45, riksdagsman 1938–67 (första kammaren till 1944), partiledare 1944–67.
 10. ATP-striden

  ATP-striden, dominerande stridsfråga i svensk inrikespolitik under senare hälften av 1950-talet.