1. redskapsgymnastik

  redskapsgymnastik, all gymnastik, som utförs på eller med hjälp av redskap.
 2. bottensatt redskap

  bottensatt redskap, rörligt fiskeredskap, vanligtvis garn eller nät, som sätts ut på bottnen.
 3. hästanspänt redskap

  hästanspänt redskap, redskap eller maskin med häst som dragare.
 4. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 5. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 6. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.

 7. teknikens historia

  teknikens historia är lika lång som människans historia.
 8. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 9. astronomi

  astronomi, kunskapen om och det vetenskapliga studiet av himlakroppar och andra naturföreteelser utanför planeten jorden.
 10. bronsåldern

  bronsåldern, den period i Christian Jürgensen Thomsens treperiodssystem för förhistorisk tid då bronsen var råmaterialet för redskap och vapen.