1. RES

  RES, medicinsk term, se retikuloendotelialt system.
 2. res

  res, kors, klipp, i V-form staplat, ofta klent rundvirke.
 3. res judicata

  res judicata, rättssak som är avgjord genom lagakraftvunnen dom och som därför inte kan tas upp till ny prövning.
 4. Res Gestae

  Res Gestae (lat., ’utförda handlingar’), benämning på kejsar Augustus offentliga ”verksamhetsberättelse”.
 5. res publica

  res publica, i det antika Rom den abstrakta staten i motsats till det faktiskt handlande romerska folket, populus Romanus (jämför SPQR).
 6. Res Publica

  Res Publica, tidskrift utgiven 1985–2010 av Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB.
 7. in medias res

  in medias res, mitt i ämnet eller den beskrivna handlingen, rakt på sak.
 8. resande

  resande, resandefolket, folkgrupp med troligen samma ursprung som romerna.
 9. Resande man

  Resande man, örlogsfartyg sjösatt 1659 och förlist i november 1660 vid Landsort i Stockholms södra skärgård.
 10. resandes träd

  resandes träd, se de resandes träd.