1. segregation

  segregation, det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper.
 2. SEG

  SEG, Society of Exploration Geophysicists , amerikansk förening för främjande av geofysik, särskilt med anknytning till prospektering.
 3. segelklaffar

  segelklaffar, klaffar mellan hjärtats förmak och kamrar.
 4. seghet

  seghet, som teknisk term ett materials förmåga att ta upp last utan att sprickor tillväxer och leder till brott.
 5. segment

  segment, inom marknadsföringen en grupp faktiska eller potentiella kunder (människor, företag eller organisationer) som har valts ut på en marknad med utgångspunkt från t.ex. behov, resurser, lokalisering, köpattityder eller köpsätt.
 6. segelfartyg

  segelfartyg, handels- eller örlogsfartyg med segel som enda framdrivningskälla.
 7. segmentering

  segmentering, inom marknadsföringen benämning på uppdelning av marknader och/eller målgrupper i undergrupper, segment, som skiljer sig åt i fråga om t.ex. köpbeteende.
 8. segelbåt

  segelbåt, båt som huvudsakligen framdrivs med hjälp av segel.
 9. etnisk segregering

  etnisk segregering, åtskillnad av befolkningsgrupper byggd på uppfattningar om etnicitet och etniska grupper.
 10. Segebro

  Segebro, arkeologisk fyndplats omedelbart norr om Malmö.