1. skolk

  skolk, frånvaro från skolan utan giltigt skäl.
 2. skolkök

  skolkök, lokal i folkskola m.fl. äldre skolor för undervisning i ämnet hushållsgöromål; i dagligt tal ofta benämning på detta ämne.
 3. skolkonferens

  skolkonferens, samrådsgrupp i skolan som skall behandla frågor som är av stor betydelse för eleverna, bl.a. elevmedverkan i arbetsmiljöarbetet.
 4. skolkökslärarinna

  skolkökslärarinna, äldre benämning på hushållslärare.
 5. skolkurator

  skolkurator, kurator, oftast en socionom, som inom skolan och elevhälsans verksamhetsram kan ge personligt och socialt stöd till elever.
 6. Skolkommissionen

  Skolkommissionen, 1946 års skolkommission, en av regeringen tillsatt utredning om skolan, med först Tage Erlander och sedan Josef Weijne (båda ecklesiastikministrar) som ordförande och med Stellan Arvidson som sekreterare.

 7. Schamyl Bauman

  Bauman, Schamyl, 1893–1966, filmregissör och filmproducent.
 8. Sickan Carlsson

  Carlsson, Sickan, 1915–2011, skådespelerska.
 9. barnavårdsnämnd

  barnavårdsnämnd, kommunal nämnd som enligt äldre sociallagstiftning (1902–82) skulle ansvara för den sociala barnavården.