1. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 2. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 3. social inlärning

  social inlärning, inlärning av sociala beteenden.
 4. social intelligens

  social intelligens, förmågan att uppmärksamma och rätt förstå andra människors beteenden, avsikter och känslor samt att själv handla på ett sätt som underlättar samvaro och samverkan med en eller flera andra personer.
 5. social struktur

  social struktur, den ram av sociala institutioner, roller, statuspositioner och relationer mellan grupper och individer som reglerar sociala beteendemönster och tillförsäkrar det sociala systemet kontinuitet över tid.
 6. social kontroll

  social kontroll, processer och mekanismer som medför att samhällsmedborgare handlar i enlighet med rådande regler, normer och värden.
 7. socialisation

  socialisation, inom sociologin förmedling och inlärning av färdigheter som medför att individen formas till en personlighet.
 8. socialdarwinism

  socialdarwinism, en överföring av Darwins biologiska teori om kampen för överlevnad och det naturliga urvalet på samhället.
 9. social konstruktivism

  social konstruktivism, se konstruktionism.
 10. social behaviorism

  social behaviorism, en tillämpning av behaviorismens principer på sociologiska frågeställningar.